Terveyspalvelut

Toiminta-, fysio- ja puheterapia- sekä terveyskeskuspsykologin palvelut vaihtelevat kunnittain, joten tarkempaa tietoa palveluiden saatavuudesta saa oman kunnan terveyspalveluiden www-sivuilta.

 Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä

 • Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmän tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa moniammatillisesti tukitoimia lasten ja nuorten kehityksen turvaamiseksi.
 • Oikeanlaisten tukipalvelujen löytämisen ohella lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmän tavoitteena on edistää viranomaisten sekä muiden yhteisöjen ja laitosten asiakasyhteistyötä.
 • Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä toimii keskustelevana moniammatillisena ryhmänä, joka tarjoaa konsultaatiotukea.
 • Resurssit ja kuntoutuspalvelut vaihtelevat kunnittain.

Toimintaterapia

 • Toimintaterapialla tuetaan lapsen kokonaiskehitystä, omatoimisuutta, motorisia valmiuksia, itsetunnon kehitystä, hahmottamisen valmiuksia sekä toimintakykyä.
 • Lapselle voidaan suositella toimintaterapiaa, jos hänellä on esimerkiksi motorista kömpelyyttä, hahmottamisen ongelmia, tarkkaavuuden ongelmaa, toiminnanohjaamisen tai omatoimisuuden puutetta, leikkitaitojen kehittymättömyyttä tai normaalia voimakkaampaa reagointia ympäristön ärsykkeisiin.
 • Koululaisille ja heidän perheilleen tarjotaan pääsääntöisesti arviointia, ohjausta ja neuvontaa. Koululaisia ohjataan myös erilaisiin lapsen toimintakykyä tukeviin ryhmiin.

Fysioterapia

 • Fysioterapialla tuetaan lapsen kokonaiskehitystä edistämällä liikunta- ja toimintakykyä.
 • Fysioterapian tavoitteena on lapsen lihasjänteyden analysoiminen, virheellisten liikemallien ehkäiseminen, sekä lapsen aktivoiminen ja ohjaaminen leikin ja toiminnan aikana, jotta hän voisi itsenäisesti alkaa käyttää mahdollisimman normaaleja liikemalleja päivittäisissä toiminnoissaan.

Puheterapia

 • Puheterapia on lääkinnällistä ja terapeuttista kielen, puheen ja äänen häiriöiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta sekä syömisen ja nielemisen ohjausta ja kuntoutusta.
 • Puheterapian tavoitteena on mahdollisimman hyvän kommunikaatio- ja toimintakyvyn saavuttaminen.

 Terveyskeskuspsykologi

 • Terveyskeskuspsykologin työ on ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä eli apua ja tukea pyritään antamaan mahdollisimman varhain.
 • Terveyskeskuspsykologin palvelut on tarkoitettu lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen.
 • Lapsen ja nuoren kehitykseen, oppimiseen, tunne-elämään, ihmissuhteisiin ja käyttäytymiseen liittyvät ongelmat sekä erilaiset kriisitilanteet ja tutkimukset ovat tyypillisimpiä syitä terveyskeskuspsykologin vastaanotolle.

Terveyskeskuslääkäri

 • Terveyskeskuslääkäri tutkii ja hoitaa lapsia ja nuoria yhteistyössä kouluterveydenhoitajan kanssa.
 • Terveyskeskuslääkäri voi diagnosoida ja hoitaa lieviä oppimisvaikeuksia ja keskittymisvaikeuksia.
 • Terveyskeskuslääkäri tekee lausuntoja kuntoutusta varten ja tarvittaessa tekee lähetteen erikoissairaanhoitoon.