Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet

Lukivaikeus eli lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus ilmene lukemisen hitautena ja/tai virheellisyytenä sekä kirjoittamisen virheellisyytenä. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet liittyvät usein yhteen. Ne voivat kuitenkin ilmetä myös erikseen siten, että lapsella on vaikeutta vain toisen taidon oppimisessa.

Luku- ja kirjoitustaidolla on suuri merkitys koulutyöskentelyyn ja kotitehtävien sujumiseen. Kouluvuosien myötä luettavien ja kirjoitettavien tekstien määrä kasvaa, ja heikko lukutaito vaikeuttaa luettujen tekstien ymmärtämistä. Lisäksi lukivaikeus tekee koulutyön työlääksi, koska tehtävien tekemiseen mene enemmän aikaa kuin luokkatovereilta.

Kun vanhemmilla tai lapsella itsellään herää huolta lapsen luku- tai kirjoitustaidosta, on tärkeä ottaa huoli opettajien kanssa puheeksi. Yhdessä on hyvä miettiä, miten lasta voidaan auttaa. Luokanopettajalla ja erityisopettajalla on keinoja arvioida lapsen lukemisen ja kirjoittamisen taitoja. Lisäksi koulun oppilashuollon henkilöstö on lapsen, vanhempien ja opettajien kanssa suunnittelemassa tukea ja miettimässä, onko tarvetta etsiä apua myös muista palveluista. He tietävät, minne ohjata ja miten näihin palveluihin pääsee.

  • Lukivaikeus ilmenee usein lukemisen hitautena tai virheinä sekä kirjoitusvirheinä.
  • Heikko lukutaito vaikeuttaa myös luetun tekstin ymmärtämistä.
  • Lukivaikeuden syitä ei vielä täysin tunneta, mutta perinnöllisillä tekijöillä on vahva yhteys lukivaikeuteen.
  • Lukivaikeuden taustalla todettuja tyypillisiä vaikeuksia ovat nimeämisen hitaus, kielen äännerakenteen havaitsemisen vaikeudet tai lyhytkestoisen kielellisen muistin kapeus.

Mitä kotona voi tehdä
Miten koulu auttaa
Mistä muualta apua

Lue lisää:
lukusilta
lukusiivet
lukimat
omis-oppaat