Miten koulu auttaa

Kolmiportainen tuki

Koulussa annettava pedagoginen tuki jaetaan kolmeen osaan: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Erityinen tuki

koostuu oppilaalle annettavasta erityisopetuksesta ja muusta lain mukaisesta opetuksesta

Tehostettu tuki

on säännöllistä ja sitä annetaan oppilaalle yksilöllisesti laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea ovat mm. pidempikestoinen tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus tai koulunkäynninohjaajan tuki.

Yleinen tuki

on jokaiselle suunnattua tukea, kuten eriyttämistä, tukiopetusta, joustavia opetusjärjestelyjä, samanaikaisopetusta ja koulunkäynninohjaajan tukea.

Oppilashuolto

Koulun oppilashuolto tarkoittaa oppilaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteisöllisesti ja yksilökohtaisesti. Katso lapsen koulun www-sivuilta, miten oppilashuolto siellä toteutuu.

Yhteisökohtainen oppilashuolto

Kaikkien koulussa työskentelevien on tehtävissään edistettävä oppilaiden ja koulun hyvinvointia sekä kodin ja koulun yhteistyötä.

Koulun henkilökunnalla on ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista. Yhteisöllinen työ sisältyy myös psykologin, kuraattorin ja kouluterveydenhuollon tehtäviin.

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtainen oppilashuolto on yksittäiselle oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja, moniammatillista oppilashuoltoa, jota toteutetaan lapsikohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä.