Tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeudet

Tarkkaavuuden pulmat ovat tyypillisiä syitä lasten keskittymis- ja työskentelyvaikeuksille. Jotkut tarkkaavuuspulmaiset lapset ovat ylivilkkaita ja toiset taas verkkaisia ja omiin ajatuksiinsa vaipuvia. Ylivilkkaus näyttäytyy usein levottomuutena ja tarpeena tehdä tai puuhata tai näprätä jotakin kaiken aikaa. Tarkkaavuuden pulmat näkyvät yleensä vaikeutena suunnata huomio tilanteen kannalta suotuisaan kohteeseen tai hankaluutena keskittyä kahteen asiaan samanaikaisesti tai vaikeutena keskittyä pidempään. Lapsi saattaa myös vaipua herkästi omiin ajatuksiinsa.

Keskittymisen haasteisiin vaikuttaa vaikeus ylläpitää sopivaa vireystilaa. Keskittymis- ja työskentelyvaikeuksia tuottaa myös nk. impulsiivisuus, joka näkyy vaikeutena malttaa tai taipumuksena toimia ennen kuin ajattelee. Lapset ovat usein häiriöherkkiä ympäristön ja oman mielen ärsykkeille. Toiminnan ohjaamisen vaikeuksille tyypillistä on vaikeus päästä alkuun ja ponnistella pitkäksi tai vaikeaksi koetussa tehtävässä.

Kun kotona herää huolta lapsen tarkkaavuudesta tai keskittymisestä, on tärkeä ottaa huoli opettajien kanssa puheeksi. Yhdessä on hyvä miettiä, miten lasta voidaan auttaa. Lisäksi koulun oppilashuollon henkilöstö on lapsen, vanhempien ja opettajien kanssa suunnittelemassa tukea ja miettimässä, onko tarvetta etsiä apua myös muista palveluista. He tietävät, minne ohjata ja miten näihin palveluihin pääsee.

  • Ylivilkkaus näyttäytyy usein levottomuutena ja tarpeena tehdä koko ajan jotain.
  • Tarkkaavuusvaikeus ilmenee tyypillisesti hankaluutena suunnata tarkkaavuutta, keskittyä kahteen asiaan tai keskittyä pidempään.
  • Lapsi, jolla on tarkkaavuusvaikeuksia, vaipuu herkästi omiin ajatuksiin.
  • Vireystilan ylläpito on usein vaikeaa.
  • Impulsiivisuus näkyy malttamattomuutena tai lapsi toimii ennen kuin ehtii ajatella.
  • Toiminnanohjauksen vaikeus ilmenee tehtävän aloittamisen hankaluutena tai ponnistelun työläytenä.

Mitä kotona voi tehdä
Miten koulu auttaa
Mistä muualta apua

Lue lisää:
ADHD-liitto ry
Keski-Suomen ADHD-yhdistys ry