Sosiaalipalvelut

Perheneuvola

   • Perheneuvola kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluihin ja tarjoaa Sosiaalihuoltolain 19§:n mukaisia kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja.
   • Perheneuvolan tehtävä on tukea ja edistää lasten ja nuorten myönteistä kehitystä.
   • Perheneuvolassa tarjotaan ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä.
   • Perheneuvolassa tehdään tutkimuksia ja annetaan hoitoa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä ongelmissa.
   • Lisäksi perheneuvolan työntekijät antavat konsultaatiota lasten ja lapsiperheiden parissa työskenteleville.
  • Perheneuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia. Vanhempi voi varata itse ajan oman alueen perheneuvolasta.
Keski-Suomen alueella toimii viisi perheneuvolaa

Katso alla olevasta listasta oman kuntasi perheneuvola. Perheneuvoloiden nettisivuilta saat tarkempaa tietoa kyseisen perheneuvolan toiminnasta.

Muut varhaisen tuen palvelut

Varhaisen tuen palvelut vaihtelevat kunnittain, joten tarkempaa tietoa palveluiden saatavuudesta saa oman kunnan sosiaalitoimen www-sivuilta.

   • Lapsiperheiden on mahdollista saada apua ja tukea kotiin erilaisissa arjen tilanteissa.
   • Varhaisen tuen tarkoituksena on helpottaa perheen arkea ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä.
   • Tavoite on tarjota tukea perheille, joissa on pitkäaikaisesti sairas tai vammainen lapsi.
   • Varhainen tuki auttaa myös tilanteissa, joissa lapsen vanhemmat ovat uupuneita.
  • Sosiaalihuoltolaki edellyttää, että lapsiperheille on järjestettävä välttämätön kotipalvelu ja perhetyö. Kuntien tarjoamat palvelut vaihtelevat.

Lastensuojelu

Kuntakohtaisista lastensuojelun palveluista saa tarkempaa tietoa oman kunnan sosiaalitoimen www-sivuilta.

 • Lastensuojelun avohuollossa työskennellään alle 18 vuotiaiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa.
 • Lastensuojelun tarkoituksena on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia.
 • Lastensuojelun avohuollon sosiaalityö tukee lasta ja hänen vanhempiaan sekä muita läheisiä.
 • Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijä etsii yhdessä perheen kanssa ratkaisuvaihtoehtoja, tukee ja järjestää palveluja sekä seuraa, miten tuki auttaa lasta ja koko perhettä.
 • Lastensuojeluasia tulee vireille, kun lapsi, lapsen huoltaja tai joku muu lapsesta huolissaan oleva henkilö on yhteydessä puhelimitse tai kirjallisesti lastensuojeluun.
 • Lasten ja perheiden kanssa työskentelevillä viranomaisilla ja työntekijöillä on lastensuojelulaissa erityinen ilmoitusvelvollisuus.
 • Yksityinen henkilö voi tehdä ilmoituksen halutessaan nimettömänä.
 • Lue lisää: https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyoprosessi/lastensuojeluilmoitus-ja-lastensuojeluasian-vireilletulo/asian-vireilletulo